Jesteś tutaj: Strona główna » Program specjalny "Nowe Horyzonty"

Program specjalny "Nowe Horyzonty"

I. Cel i liczba osób objętych programem

1.Głównym celem realizacji projektu jest aktywizacja zawodowa 16 osób bezrobotnych, dla których ustalono III profil pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem osób wskazanych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Do celów szczegółowych zaliczyć należy:

 1. zdobycie przez osoby bezrobotne z ustalonym III profilem pomocy doświadczenia zawodowego,

 1. wyposażenie grupy docelowej w kompetencje stawiane kandydatom do pracy przez lokalnych pracodawców m.in. nowe umiejętności do wykonywania pracy, kompetencje psychologiczne, społeczne i organizacyjne,

 1. podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych, dla których ustalono III profil pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem osób wskazanych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

2. Realizacja programu specjalnego daje możliwość wykorzystania pakietu usług i instrumentów rynku pracy oraz niestandardowych form pomocy w postaci specyficznych elementów wspierających zatrudnienie (SEWZ), w formie:

- bonu na dojazdy na szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy,

- bonu wizerunkowego dla każdego uczestnika programu,

- jednorazowej premii dla pracodawcy za zatrudnienie uczestnika programu.

Zastosowanie powyższych rozwiązań przyczyni się do osiągnięcia założonych celów.

II. Uzasadnienie programu specjalnego - sytuacja na lokalnym rynku pracy

Stopa bezrobocia w powiecie strzelińskim kształtuje się na stosunkowo wysokim poziomie przekraczającym stopę bezrobocia w województwie dolnośląskim i w Polsce.
Na koniec grudnia 2015 r. stopa bezrobocia w powiecie wynosiła 13,2%, zarejestrowanych było 1938 osób bezrobotnych. W analogicznym okresie stopa bezrobocia w województwie dolnośląskim wynosiła 8,6%, w kraju – 9,8%.

Liczba osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy wg stanu na dzień 4 lutego 2016 r. (data sporządzania wniosku) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelinie: 802 osoby, co stanowiło 36% ogółu bezrobotnych. Spośród tej grupy można wyodrębnić liczną kategorię osób długotrwale bezrobotnych – 620 osób, tj. 77% bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy, osób w wieku 50+ - 358 osób, tj. 45%, osób bez kwalifikacji zawodowych – 218 osób, tj. 27%. W analizowanej grupie można również wyróżnić następujące kategorie bezrobotnych: do 30 roku życia – 144 osoby, tj. 18%, bez doświadczenia zawodowego – 132 osoby, tj. 16%, z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności – 102 osoby, tj. 13%.

Trudną sytuację osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy na rynku pracy pogłębia brak ofert odpowiedniej pracy, wielomiesięczne lub wieloletnie pozostawanie w rejestrze bezrobotnych, ograniczenia zdrowotne, bariery finansowe, niewystarczające kwalifikacje, niska motywacja do podejmowania działań prowadzących do podjęcia zatrudnienia.

III. Kryteria doboru uczestników programu specjalnego

Program adresowany jest do osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy ze szczególnym uwzględnieniem osób wymienionych w art. 49 ustawy.

Z przeprowadzonych analiz danych statystycznych Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelinie oraz z rozmów przeprowadzonych z osobami bezrobotnymi przez doradców klienta wynika, że wobec osób z ustalonym III profilem pomocy należy zastosować kompleksowe wsparcie prowadzące do podjęcia zatrudnienie.

Rekrutacja uczestników do programu specjalnego prowadzona będzie w oparciu
o analizę predyspozycji psychofizycznych, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, umiejętności poszczególnych kandydatów oraz oferty złożone przez pracodawców.

IV. Zakładane rezultaty programu specjalnego z podaniem mierników i trybu dokonania oceny

1. Celem podjętych w programie działań jest aktywizacja zawodowa i integracja z rynkiem pracy osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy, które mają trudności z pierwszym lub ponownym wkroczeniem na rynek pracy.

2. Udział w programie przyczyni się do osiągnięcia rezultatów „miękkich” w postaci:

 • wzrostu motywacji do poszukiwania i podjęcia zatrudnienia,

 • wzmocnienia zdolności do samodzielnego poruszania się po rynku pracy,

 • wyposażenia uczestników projektu w istotną wiedzę, umiejętności i kompetencje zwiększające szanse na rynku pracy,

 • zdobycia doświadczenia zawodowego,

 • wzrostu zawodowych i osobistych aspiracji wśród osób bezrobotnych.

3. Zakłada się, że w ramach programu:

 • min. 16 osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy zostanie skierowanych na szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy,

 • min. 16 osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy zostanie skierowanych na staż do pracodawcy,

 • ok. 10 osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy skorzysta bonu na dojazd na szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy,

 • ok. 16 osób bezrobotnych zrealizuje bon wizerunkowy,

 • wypłacone zostaną premie dla pracodawców za zatrudnienie ok. 12 uczestników programu.

4. Efektem podjętych działań będzie uzyskanie zatrudnienia przez min. 70% uczestników,

tj. 12 osób.

5. Do osiągnięcia zakładanego rezultatu służyć będą mierniki i tryb dokonania oceny tj.:

 • liczba osób, które zostały objęte poradnictwem zawodowym i / lub pośrednictwem pracy – wizyta u doradcy klienta,

 • liczba osób uczestniczących w szkoleniu z zakresu aktywnego poszukiwania pracy – listy obecności,

 • liczba opracowanych IPD – dokument IPD.

 • liczba osób, które zakończą udział w szkoleniu - liczbą wydanych zaświadczeń/certyfikatów o ukończeniu szkolenia.

 • liczba osób skierowanych na staż– liczba wydanych skierowań,

 • liczba osób, które ukończyły staż – liczba wydanych zaświadczeń o ukończeniu stażu,

 • liczba osób, która podjęła zatrudnienie – liczba umów o pracę, umów zlecenie.

6. Ocena efektywności zostanie dokonana bezpośrednio po zakończeniu udziału w programie specjalnym na podstawie wyłączeń z ewidencji bezrobotnych z powodu podjęcia pracy.

V. Koszty realizacji programu specjalnego:

1.Koszty realizacji programu specjalnego – ogólna wartość programu specjalnego wynosi

138 000,00 zł, przy średnim koszcie na jednego uczestnika w wysokości 8 625,00 zł.

2. Źródło finansowania programu stanowią środki Funduszu Pracy przyznane algorytmem.

VI. Okres realizacji programu specjalnego:

1. Okres realizacji programu specjalnego: 01.02.2016 r. – 28.02.2017 r.

 

 

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Regulamin_PUP Strzelin 2016-03-22 168.82kB POBIERZ
Liczba wyświetleń: 334
Rejestr zmian
Autor: Paweł Mika
Opublikował(a): Paweł Mika (2016-03-22 09:05:51)
Zredagował(a): Paweł Mika (2016-03-22 09:10:06)